Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.8652Xu/1 lượt 0.8652Xu/1 lượt 0.8652Xu/1 lượt 1.0712Xu/1 lượt 1.0712xu/1 lượt
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
1.7325Xu/1 lượt 1.7325Xu/1 lượt 1.7325Xu/1 lượt 2.145Xu/1 lượt 2.145xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
1.407Xu/1 lượt 1.407Xu/1 lượt 1.407Xu/1 lượt 1.742Xu/1 lượt 1.742xu/1 lượt
0.8652Xu/1 lượt 0.8652Xu/1 lượt 0.8652Xu/1 lượt 1.0712Xu/1 lượt 1.0712xu/1 lượt
1.7325Xu/1 lượt 1.7325Xu/1 lượt 1.7325Xu/1 lượt 2.145Xu/1 lượt 2.145xu/1 lượt
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
4.326Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 5.356Xu/1 lượt 5.356xu/1 lượt
6.489Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 8.034Xu/1 lượt 8.034xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 10.712Xu/1 lượt 10.712xu/1 lượt
4.326Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 5.356Xu/1 lượt 5.356xu/1 lượt
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 80.34xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 10.712Xu/1 lượt 10.712xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 53.56xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 53.56xu/1 lượt
12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 16.068Xu/1 lượt 16.068xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
9.7335Xu/1 lượt 9.7335Xu/1 lượt 9.7335Xu/1 lượt 12.051Xu/1 lượt 12.051xu/1 lượt
1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 2.015Xu/1 lượt 2.015xu/1 lượt
1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 2.015Xu/1 lượt 2.015xu/1 lượt
2.709Xu/1 lượt 2.709Xu/1 lượt 2.709Xu/1 lượt 3.354Xu/1 lượt 3.354xu/1 lượt
1.407Xu/1 lượt 1.407Xu/1 lượt 1.407Xu/1 lượt 1.742Xu/1 lượt 1.742xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
216.3Xu/1 lượt 216.3Xu/1 lượt 216.3Xu/1 lượt 267.8Xu/1 lượt 267.8xu/1 lượt
162.225Xu/1 lượt 162.225Xu/1 lượt 162.225Xu/1 lượt 200.85Xu/1 lượt 200.85xu/1 lượt
108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 133.9xu/1 lượt
108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 133.9xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
86.52Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 107.12Xu/1 lượt 107.12xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 66.95xu/1 lượt
643.4925Xu/1 lượt 643.4925Xu/1 lượt 643.4925Xu/1 lượt 796.705Xu/1 lượt 796.705xu/1 lượt
108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 133.9xu/1 lượt
432.6Xu/1 lượt 432.6Xu/1 lượt 432.6Xu/1 lượt 535.6Xu/1 lượt 535.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 10.712Xu/1 lượt 10.712xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 53.56xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
14.0595Xu/1 lượt 14.0595Xu/1 lượt 14.0595Xu/1 lượt 17.407Xu/1 lượt 17.407xu/1 lượt
8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 10.712Xu/1 lượt 10.712xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
973.35Xu/1 lượt 973.35Xu/1 lượt 973.35Xu/1 lượt 1205.1Xu/1 lượt 1205.1xu/1 lượt
1081.5Xu/1 lượt 1081.5Xu/1 lượt 1081.5Xu/1 lượt 1339Xu/1 lượt 1339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 93.73Xu/1 lượt 93.73xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
46.5045Xu/1 lượt 46.5045Xu/1 lượt 46.5045Xu/1 lượt 57.577Xu/1 lượt 57.577xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 66.95xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
14.0595Xu/1 lượt 14.0595Xu/1 lượt 14.0595Xu/1 lượt 17.407Xu/1 lượt 17.407xu/1 lượt
18.3855Xu/1 lượt 18.3855Xu/1 lượt 18.3855Xu/1 lượt 22.763Xu/1 lượt 22.763xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.489Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 8.034Xu/1 lượt 8.034xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 16.068Xu/1 lượt 16.068xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
61.6455Xu/1 lượt 61.6455Xu/1 lượt 61.6455Xu/1 lượt 76.323Xu/1 lượt 76.323xu/1 lượt
75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 93.73Xu/1 lượt 93.73xu/1 lượt
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
2.709Xu/1 lượt 2.709Xu/1 lượt 2.709Xu/1 lượt 3.354Xu/1 lượt 3.354xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
59.4825Xu/1 lượt 59.4825Xu/1 lượt 59.4825Xu/1 lượt 73.645Xu/1 lượt 73.645xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
129.78Xu/1 lượt 129.78Xu/1 lượt 129.78Xu/1 lượt 160.68Xu/1 lượt 160.68xu/1 lượt
70.2975Xu/1 lượt 70.2975Xu/1 lượt 70.2975Xu/1 lượt 87.035Xu/1 lượt 87.035xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
25.956Xu/1 lượt 25.956Xu/1 lượt 25.956Xu/1 lượt 32.136Xu/1 lượt 32.136xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0Xu/1 lượt 0xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 16.068Xu/1 lượt 16.068xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
55.1565Xu/1 lượt 55.1565Xu/1 lượt 55.1565Xu/1 lượt 68.289Xu/1 lượt 68.289xu/1 lượt
72.4605Xu/1 lượt 72.4605Xu/1 lượt 72.4605Xu/1 lượt 89.713Xu/1 lượt 89.713xu/1 lượt
36.771Xu/1 lượt 36.771Xu/1 lượt 36.771Xu/1 lượt 45.526Xu/1 lượt 45.526xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
205.485Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 254.41Xu/1 lượt 254.41xu/1 lượt
248.745Xu/1 lượt 248.745Xu/1 lượt 248.745Xu/1 lượt 307.97Xu/1 lượt 307.97xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 2.015Xu/1 lượt 2.015xu/1 lượt
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.245Xu/1 lượt 7.245Xu/1 lượt 7.245Xu/1 lượt 8.97Xu/1 lượt 8.97xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.1635Xu/1 lượt 6.1635Xu/1 lượt 6.1635Xu/1 lượt 7.631Xu/1 lượt 7.631xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.384Xu/1 lượt 6.384Xu/1 lượt 6.384Xu/1 lượt 7.904Xu/1 lượt 7.904xu/1 lượt
4.326Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 4.326Xu/1 lượt 5.356Xu/1 lượt 5.356xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
95.172Xu/1 lượt 95.172Xu/1 lượt 95.172Xu/1 lượt 117.832Xu/1 lượt 117.832xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2100Xu/1 lượt 2100Xu/1 lượt 2100Xu/1 lượt 2600Xu/1 lượt 2600xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.4075Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 6.695Xu/1 lượt 6.695xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 80.34xu/1 lượt
151.41Xu/1 lượt 151.41Xu/1 lượt 151.41Xu/1 lượt 187.46Xu/1 lượt 187.46xu/1 lượt
15.141Xu/1 lượt 15.141Xu/1 lượt 15.141Xu/1 lượt 18.746Xu/1 lượt 18.746xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 16.068Xu/1 lượt 16.068xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
86.52Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 107.12Xu/1 lượt 107.12xu/1 lượt
190.344Xu/1 lượt 190.344Xu/1 lượt 190.344Xu/1 lượt 235.664Xu/1 lượt 235.664xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 53.56xu/1 lượt
27.0375Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 27.0375Xu/1 lượt 33.475Xu/1 lượt 33.475xu/1 lượt
17.304Xu/1 lượt 17.304Xu/1 lượt 17.304Xu/1 lượt 21.424Xu/1 lượt 21.424xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
443.415Xu/1 lượt 443.415Xu/1 lượt 443.415Xu/1 lượt 548.99Xu/1 lượt 548.99xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
356.895Xu/1 lượt 356.895Xu/1 lượt 356.895Xu/1 lượt 441.87Xu/1 lượt 441.87xu/1 lượt
9.513Xu/1 lượt 9.513Xu/1 lượt 9.513Xu/1 lượt 11.778Xu/1 lượt 11.778xu/1 lượt
15.141Xu/1 lượt 15.141Xu/1 lượt 15.141Xu/1 lượt 18.746Xu/1 lượt 18.746xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 24.102Xu/1 lượt 24.102xu/1 lượt
19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 24.102Xu/1 lượt 24.102xu/1 lượt
24.8745Xu/1 lượt 24.8745Xu/1 lượt 24.8745Xu/1 lượt 30.797Xu/1 lượt 30.797xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
48.6675Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 60.255Xu/1 lượt 60.255xu/1 lượt
54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 66.95xu/1 lượt
54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 54.075Xu/1 lượt 66.95Xu/1 lượt 66.95xu/1 lượt
86.52Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 86.52Xu/1 lượt 107.12Xu/1 lượt 107.12xu/1 lượt
9.7335Xu/1 lượt 9.7335Xu/1 lượt 9.7335Xu/1 lượt 12.051Xu/1 lượt 12.051xu/1 lượt
44.3415Xu/1 lượt 44.3415Xu/1 lượt 44.3415Xu/1 lượt 54.899Xu/1 lượt 54.899xu/1 lượt
23.793Xu/1 lượt 23.793Xu/1 lượt 23.793Xu/1 lượt 29.458Xu/1 lượt 29.458xu/1 lượt
64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 80.34xu/1 lượt
140.595Xu/1 lượt 140.595Xu/1 lượt 140.595Xu/1 lượt 174.07Xu/1 lượt 174.07xu/1 lượt
184.9365Xu/1 lượt 184.9365Xu/1 lượt 184.9365Xu/1 lượt 228.969Xu/1 lượt 228.969xu/1 lượt
772.191Xu/1 lượt 772.191Xu/1 lượt 772.191Xu/1 lượt 956.046Xu/1 lượt 956.046xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.709Xu/1 lượt 2.709Xu/1 lượt 2.709Xu/1 lượt 3.354Xu/1 lượt 3.354xu/1 lượt
1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 1.6275Xu/1 lượt 2.015Xu/1 lượt 2.015xu/1 lượt
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
2.3835Xu/1 lượt 2.3835Xu/1 lượt 2.3835Xu/1 lượt 2.951Xu/1 lượt 2.951xu/1 lượt
0.54075Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.6695Xu/1 lượt 0.6695xu/1 lượt
0.75705Xu/1 lượt 0.75705Xu/1 lượt 0.75705Xu/1 lượt 0.9373Xu/1 lượt 0.9373xu/1 lượt
0.378525Xu/1 lượt 0.378525Xu/1 lượt 0.378525Xu/1 lượt 0.46865Xu/1 lượt 0.46865xu/1 lượt
0.32445Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.4017Xu/1 lượt 0.4017xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
749.4795Xu/1 lượt 749.4795Xu/1 lượt 749.4795Xu/1 lượt 927.927Xu/1 lượt 927.927xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
454.23Xu/1 lượt 454.23Xu/1 lượt 454.23Xu/1 lượt 562.38Xu/1 lượt 562.38xu/1 lượt
594.825Xu/1 lượt 594.825Xu/1 lượt 594.825Xu/1 lượt 736.45Xu/1 lượt 736.45xu/1 lượt
702.975Xu/1 lượt 702.975Xu/1 lượt 702.975Xu/1 lượt 870.35Xu/1 lượt 870.35xu/1 lượt
811.125Xu/1 lượt 811.125Xu/1 lượt 811.125Xu/1 lượt 1004.25Xu/1 lượt 1004.25xu/1 lượt
1189.65Xu/1 lượt 1189.65Xu/1 lượt 1189.65Xu/1 lượt 1472.9Xu/1 lượt 1472.9xu/1 lượt
1405.95Xu/1 lượt 1405.95Xu/1 lượt 1405.95Xu/1 lượt 1740.7Xu/1 lượt 1740.7xu/1 lượt
367.71Xu/1 lượt 367.71Xu/1 lượt 367.71Xu/1 lượt 455.26Xu/1 lượt 455.26xu/1 lượt
735.42Xu/1 lượt 735.42Xu/1 lượt 735.42Xu/1 lượt 910.52Xu/1 lượt 910.52xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.4075Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 6.695Xu/1 lượt 6.695xu/1 lượt
19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 24.102Xu/1 lượt 24.102xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15.141Xu/1 lượt 15.141Xu/1 lượt 15.141Xu/1 lượt 18.746Xu/1 lượt 18.746xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
14.0595Xu/1 lượt 14.0595Xu/1 lượt 14.0595Xu/1 lượt 17.407Xu/1 lượt 17.407xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 8.652Xu/1 lượt 10.712Xu/1 lượt 10.712xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
17.304Xu/1 lượt 17.304Xu/1 lượt 17.304Xu/1 lượt 21.424Xu/1 lượt 21.424xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
6.489Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 6.489Xu/1 lượt 8.034Xu/1 lượt 8.034xu/1 lượt
11.8965Xu/1 lượt 11.8965Xu/1 lượt 11.8965Xu/1 lượt 14.729Xu/1 lượt 14.729xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.54075Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.54075Xu/1 lượt 0.6695Xu/1 lượt 0.6695xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.163Xu/1 lượt 2.678Xu/1 lượt 2.678xu/1 lượt
5.4075Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 5.4075Xu/1 lượt 6.695Xu/1 lượt 6.695xu/1 lượt
10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 10.815Xu/1 lượt 13.39Xu/1 lượt 13.39xu/1 lượt
12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 12.978Xu/1 lượt 16.068Xu/1 lượt 16.068xu/1 lượt
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
324.45Xu/1 lượt 324.45Xu/1 lượt 324.45Xu/1 lượt 401.7Xu/1 lượt 401.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
360.1395Xu/1 lượt 360.1395Xu/1 lượt 360.1395Xu/1 lượt 445.887Xu/1 lượt 445.887xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
48.6675Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 60.255Xu/1 lượt 60.255xu/1 lượt
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 80.34xu/1 lượt
173.04Xu/1 lượt 173.04Xu/1 lượt 173.04Xu/1 lượt 214.24Xu/1 lượt 214.24xu/1 lượt
23.793Xu/1 lượt 23.793Xu/1 lượt 23.793Xu/1 lượt 29.458Xu/1 lượt 29.458xu/1 lượt
35.6895Xu/1 lượt 35.6895Xu/1 lượt 35.6895Xu/1 lượt 44.187Xu/1 lượt 44.187xu/1 lượt
64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 64.89Xu/1 lượt 80.34Xu/1 lượt 80.34xu/1 lượt
17.304Xu/1 lượt 17.304Xu/1 lượt 17.304Xu/1 lượt 21.424Xu/1 lượt 21.424xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
626.1885Xu/1 lượt 626.1885Xu/1 lượt 626.1885Xu/1 lượt 775.281Xu/1 lượt 775.281xu/1 lượt
753.8055Xu/1 lượt 753.8055Xu/1 lượt 753.8055Xu/1 lượt 933.283Xu/1 lượt 933.283xu/1 lượt
702.975Xu/1 lượt 702.975Xu/1 lượt 702.975Xu/1 lượt 870.35Xu/1 lượt 870.35xu/1 lượt
173.04Xu/1 lượt 173.04Xu/1 lượt 173.04Xu/1 lượt 214.24Xu/1 lượt 214.24xu/1 lượt
648.9Xu/1 lượt 648.9Xu/1 lượt 648.9Xu/1 lượt 803.4Xu/1 lượt 803.4xu/1 lượt
108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 108.15Xu/1 lượt 133.9Xu/1 lượt 133.9xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
48.6675Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 48.6675Xu/1 lượt 60.255Xu/1 lượt 60.255xu/1 lượt
25.956Xu/1 lượt 25.956Xu/1 lượt 25.956Xu/1 lượt 32.136Xu/1 lượt 32.136xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
9.7335Xu/1 lượt 9.7335Xu/1 lượt 9.7335Xu/1 lượt 12.051Xu/1 lượt 12.051xu/1 lượt
19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 19.467Xu/1 lượt 24.102Xu/1 lượt 24.102xu/1 lượt
25.956Xu/1 lượt 25.956Xu/1 lượt 25.956Xu/1 lượt 32.136Xu/1 lượt 32.136xu/1 lượt
73.542Xu/1 lượt 73.542Xu/1 lượt 73.542Xu/1 lượt 91.052Xu/1 lượt 91.052xu/1 lượt
75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 93.73Xu/1 lượt 93.73xu/1 lượt
84.357Xu/1 lượt 84.357Xu/1 lượt 84.357Xu/1 lượt 104.442Xu/1 lượt 104.442xu/1 lượt
84.357Xu/1 lượt 84.357Xu/1 lượt 84.357Xu/1 lượt 104.442Xu/1 lượt 104.442xu/1 lượt
84.357Xu/1 lượt 84.357Xu/1 lượt 84.357Xu/1 lượt 104.442Xu/1 lượt 104.442xu/1 lượt
18.3855Xu/1 lượt 18.3855Xu/1 lượt 18.3855Xu/1 lượt 22.763Xu/1 lượt 22.763xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
540.75Xu/1 lượt 540.75Xu/1 lượt 540.75Xu/1 lượt 669.5Xu/1 lượt 669.5xu/1 lượt
324.45Xu/1 lượt 324.45Xu/1 lượt 324.45Xu/1 lượt 401.7Xu/1 lượt 401.7xu/1 lượt
216.3Xu/1 lượt 216.3Xu/1 lượt 216.3Xu/1 lượt 267.8Xu/1 lượt 267.8xu/1 lượt
97.335Xu/1 lượt 97.335Xu/1 lượt 97.335Xu/1 lượt 120.51Xu/1 lượt 120.51xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
205.485Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 205.485Xu/1 lượt 254.41Xu/1 lượt 254.41xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 53.56xu/1 lượt
43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 43.26Xu/1 lượt 53.56Xu/1 lượt 53.56xu/1 lượt
33.5265Xu/1 lượt 33.5265Xu/1 lượt 33.5265Xu/1 lượt 41.509Xu/1 lượt 41.509xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.932Xu/1 lượt 22.932Xu/1 lượt 22.932Xu/1 lượt 28.392Xu/1 lượt 28.392xu/1 lượt
27.5835Xu/1 lượt 27.5835Xu/1 lượt 27.5835Xu/1 lượt 34.151Xu/1 lượt 34.151xu/1 lượt
58.401Xu/1 lượt 58.401Xu/1 lượt 58.401Xu/1 lượt 72.306Xu/1 lượt 72.306xu/1 lượt
163.527Xu/1 lượt 163.527Xu/1 lượt 163.527Xu/1 lượt 202.462Xu/1 lượt 202.462xu/1 lượt
228.8475Xu/1 lượt 228.8475Xu/1 lượt 228.8475Xu/1 lượt 283.335Xu/1 lượt 283.335xu/1 lượt
604.5585Xu/1 lượt 604.5585Xu/1 lượt 604.5585Xu/1 lượt 748.501Xu/1 lượt 748.501xu/1 lượt
1146.39Xu/1 lượt 1146.39Xu/1 lượt 1146.39Xu/1 lượt 1419.34Xu/1 lượt 1419.34xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.3885Xu/1 lượt 21.3885Xu/1 lượt 21.3885Xu/1 lượt 26.481Xu/1 lượt 26.481xu/1 lượt
21.3885Xu/1 lượt 21.3885Xu/1 lượt 21.3885Xu/1 lượt 26.481Xu/1 lượt 26.481xu/1 lượt
22.407Xu/1 lượt 22.407Xu/1 lượt 22.407Xu/1 lượt 27.742Xu/1 lượt 27.742xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1297.8Xu/1 lượt 1297.8Xu/1 lượt 1297.8Xu/1 lượt 1606.8Xu/1 lượt 1606.8xu/1 lượt
648.9Xu/1 lượt 648.9Xu/1 lượt 648.9Xu/1 lượt 803.4Xu/1 lượt 803.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
336.3465Xu/1 lượt 336.3465Xu/1 lượt 336.3465Xu/1 lượt 416.429Xu/1 lượt 416.429xu/1 lượt
16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 16.2225Xu/1 lượt 20.085Xu/1 lượt 20.085xu/1 lượt
75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 75.705Xu/1 lượt 93.73Xu/1 lượt 93.73xu/1 lượt
11.8965Xu/1 lượt 11.8965Xu/1 lượt 11.8965Xu/1 lượt 14.729Xu/1 lượt 14.729xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.6489Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 0.6489Xu/1 lượt 0.8034Xu/1 lượt 0.8034xu/1 lượt
0.32445Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.32445Xu/1 lượt 0.4017Xu/1 lượt 0.4017xu/1 lượt
0.2163Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.2163Xu/1 lượt 0.2678Xu/1 lượt 0.2678xu/1 lượt
1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.0815Xu/1 lượt 1.339Xu/1 lượt 1.339xu/1 lượt
3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 3.2445Xu/1 lượt 4.017Xu/1 lượt 4.017xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
76.7865Xu/1 lượt 76.7865Xu/1 lượt 76.7865Xu/1 lượt 95.069Xu/1 lượt 95.069xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
81.1125Xu/1 lượt 81.1125Xu/1 lượt 81.1125Xu/1 lượt 100.425Xu/1 lượt 100.425xu/1 lượt
140.595Xu/1 lượt 140.595Xu/1 lượt 140.595Xu/1 lượt 174.07Xu/1 lượt 174.07xu/1 lượt
32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 32.445Xu/1 lượt 40.17Xu/1 lượt 40.17xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
270.375Xu/1 lượt 270.375Xu/1 lượt 270.375Xu/1 lượt 334.75Xu/1 lượt 334.75xu/1 lượt
367.71Xu/1 lượt 367.71Xu/1 lượt 367.71Xu/1 lượt 455.26Xu/1 lượt 455.26xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 21.63Xu/1 lượt 26.78Xu/1 lượt 26.78xu/1 lượt
45.423Xu/1 lượt 45.423Xu/1 lượt 45.423Xu/1 lượt 56.238Xu/1 lượt 56.238xu/1 lượt